Sistem Inteligent de Protecție Antiseismică

Politica de Confidențialitate

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale echipei noastre. Dorim să ne asigurăm în mod constant că vă oferim toată încrederea atunci când utilizați soluțiile noastre inteligente, online și offline, și ne solicitați, în urma consultării site-ului, oferta de sisteme și/sau servicii pe care vi le-am pus la dispoziție.

Scopul folosirii datelor dumneavoastră cu caracter personal (între care nume/denumire, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon) privește doar utilizarea acestora în vederea îndeplinirii proceselor care se desfășoară în relația cu dumneavoastră, anume comunicare și informare periodică (Newsletter), emiterea ofertei, vânzare, derulare comenzi, transport și livrare, întreținerea relațiilor cu clienții – SERVICIUL SUPORT CLIENȚI.

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor denumit în continuare Regulament GDPR) se aplică din 25 mai 2018.

Informațiile din prezentul document reprezintă politica societății AREXMAN CONSTRUCT S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către societatea noastră are loc exclusiv conform dispozițiilor legale în vigoare pe care le găsiți în secțiunea de mai jos denumită Dispoziții legale.

În sensul prezentului document, termenii utilizați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal au următoarele definiții:

operator – operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului GDPR este SC AREXMAN CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, str. Țepeș Vodă 148, sector 2, având CUI RO15008819, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/11408/2002, denumit în continuare operator sau Arexman.

date contact responsabil GDPR ( DPO) – adresa la care pot fi transmise solicitări de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: adresa poștală din București, bd. Mărășești nr.8, sector 4 sau la adresa de e-mail office@isentinel.ro

cookie – fișier de mici dimensiuni, deseori codificat, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează site-urile pe care le vizitează.

persoană vizată – persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).

Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către operator, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client – prin solicitarea de ofertă etc.).

date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, adică persoana vizată. Categoriile de date cu caracter personal (nume/denumire – în cazul unei companii, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon) sunt prelucrate de către operator doar în situația în care acestea sunt introduce într-o rubrică de pe site-ul nostru sau dacă ni le transmiteți prin e-mail.

• prelucrarea (prelucrarea datelor cu caracter personal) – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopuri. Temei juridic.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi și vizează numai relația dintre operator și persoana vizată, conform Regulamentului GDPR și legislație conexe, iar informațiile furnizate de către persoanele vizate sunt utilizate cu maximă confidențialitate și exclusiv pentru scopurile de mai jos.

I. Contractarea și gestionarea relației cu clienții care presupune:

1. Accesare site

La momentul accesării site-ului nostru, a unei pagini din oferta noastră și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate de către noi și parțial de către terți, sub forma unor fișiere de tip protocol. Setul de date cuprinde pagina de internet de pe care accesați pagina noastră, adresa IP, data și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

2. Localizare geografică

3. Date pentru solicitarea unei oferte, încheierea și executarea contractului

Datele cu caracter personal stocate prin completarea formularului privind solicitarea de ofertă sunt prelucrate în vederea emiterii unei oferte și ulterior, dacă este cazul, în vederea încheierii și executării contractului. Ulterior executării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt salvate cu respectarea termenelor cuprinse în legislația fiscală sau în cea privind dreptul comercial și acolo unde este cazul, pe durata necesară respectării drepturilor operatorului.

4. Date pentru plasarea comenzii

Datele cu caracter personal stocate prin completarea formularului privind solicitarea de ofertă sunt prelucrate în vederea emiterii unei oferte și ulterior, dacă este cazul, în vederea încheierii și executării contractului, care include și plasarea comenzii. Ulterior executării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt salvate cu respectarea termenelor cuprinse în legislația fiscală sau în cea privind dreptul comercial și acolo unde este cazul, pe durata necesară respectării drepturilor operatorului.

5. Datele pentru serviciul newsletter

Acordul dumneavoastră cu privire la oferirea datelor cu caracter personal în vederea beneficierii de serviciul newsletter presupune utilizarea acestora de către Arexman / iSentinel® doar în scopul trimiterii de mesaje de marketing în mod direct.

Marketingul pe care-l desfășurăm prin acest serviciu este în legătură cu ofertele noastre privind soluțiile inteligente de protecție și avertizare seismică (sisteme și servicii) pe care vi le punem la dispoziție.

Renunțarea la serviciul de newsletter poate avea loc și în mod gratuit prin accesarea secțiunii ,,Abonare” și bifarea opțiunii ,,Dezabonare”.

II. Gestiunea afacerii

Politică cookies

În scopul unei utilizări rapide și facile a site-ului nostru, cât și pentru ca dumneavoastră să vă puteți relua cu ușurință activitatea de navigare când veți re-accesa site-ul nostru fără a fi nevoit să vă amintiți paginile pe care ați navigat, folosim cookie-uri.

Pentru mai multe informații cu privire la acestea, consultați secțiunea Politica Cookies.

Pentru orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în alt scop decât cele care au fost menționate anterior, vă vom furniza, de îndată și înainte de a fi prelucrate, informații cu privire scopul secundar pentru care acestea ar putea fi prelucrate și orice alte informații necesare.

Astfel, temeiurile juridice în baza cărora ne justificăm scopurile enumerate anterior sunt reprezentate de interesul nostru legitim de a asigura gestiunea și funcționalitatea site-ului, emiterea ofertei, executarea contractului și consimțământul persoanei vizate.

Drepturile persoanei vizate, respectiv ale dumneavoastră

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute integral în Regulamentul GDPR și legislația conexă, respectiv:

Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal reprezintă dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

Dreptul la rectificare reprezintă dreptul de a solicita operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“) reprezintă dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.

Dreptul la restricționarea prelucrării reprezintă dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.

Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau va afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Exercitarea drepturilor de mai sus se poate realiza prin adresarea unei cereri scrise, datată și semnată la adresa noastră de e-mail, respectiv la office@isentinel.ro, precum și la adresa poștală din București, Bd. Mărășești nr.8, sector 4.

În termen de cel mult o lună, calculat de la data primirii cererii dumneavoastră, vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau, acolo unde este cazul, privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile și necesare pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat anterior poate fi prelungit cu cel mult două luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

Schimbul/transmiterea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot forma obiectul unui schimb sau transfer către:

– parteneri sau alte persoane ori companii implicate în furnizarea produselor ori prestarea serviciilor comandate;

– parteneri sau alte persoane ori companii care ne furnizează servicii ori produse;

– autorități, atunci când legea ne obligă să facem acest lucru;

– alt terț, atunci când ați acordat permisiunea pentru a preveni orice tip de fraudă.

Temei legal:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://… );

– Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal este respectată de toți angajații noștri, prin implementarea procedurilor interne specifice regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.

 • TERMENI ȘI CONDIȚII:

Data intrării în vigoare: 01 iunie 2020

Site ce face obiectul acestor Termeni și Condiții: www.iSentinel.ro

ACORDUL: Utilizarea sitului www.iSentinel.ro și a serviciilor pe acest site furnizat de SC AREXMAN CONSTRUCT SRL (denumită în continuare „Compania”) se supune următorilor Termeni și Condiții (denumit în continuare „Acordul”), ale căror părți și sub-părți sunt încorporate în mod specific prin referință aici. Prezentul Acord va reglementa utilizarea tuturor paginilor de pe acest site (denumit în continuare colectiv „Site web”) și a oricăror servicii furnizate de sau de pe acest site („Servicii”).

1) DEFINIȚII

Părțile menționate în prezentul acord se definesc după urmează:

a) Proprietarul și administratorul sitului www.iSentinel.ro este: S.C. AREXMAN CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în București, str. Țepeș Vodă nr. 148, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11408/2002, având cod unic de înregistrare RO 15008819, telefon: 021.323.8582, fax: 031.815.0394, denumit în continuare: “Compania”, “Noi”, “Noi: Compania”, în calitate de creator, operator și editor al Site-ului web, pune site-ul web și anumite Servicii pe acesta, la dispoziția utilizatorilor. “SC AREXMAN SRL”, “Company”, “Us”, “Noi”, “Al nostru”, “al nostru” și al altor pronume first-person se vor referi la Companie, precum și la toți angajații și cei afiliați companiei.

b) Persoana care solicită o ofertă, client fiind doar persoana care a acceptat oferta primită din partea vânzătorului/prestatorului este denumită în continuare: “Tu”, “Utilizatorul”, “Solicitant”, “Clientul: Tu”, în calitate de utilizator al Site-ului, va fi menționat în întregul acord cu pronume de persoana a doua, ar fi “Tu”, “dvs.”, “a ta”, sau ca “utilizator” sau “client”.

c) “Părțile”: În mod colectiv, părțile la prezentul Acord (Compania și Dumneavoastră) vor fi denumite părți.

d) Soluțiile inteligente de protecție și avertizare seismică iSentinel, bunurile mobile, sistemele, serviciile etc, așa cum sunt acestea definite conform legislației civile și care fac parte din catalogul nostru online, sunt denumite în continuare “Soluții”.

2) AVIZ CONFORM & ACCEPTARE

Prin utilizarea Site-ului web, garantați că ați citit și revizuit acest Acord și că sunteți de acord să respectați acest acord. Dacă nu sunteți de acord să respectați prezentul Acord, vă rugăm să părăsiți imediat Site-ul web. Compania este de acord să vă ofere utilizarea acestui Site web și a Soluțiilor sale numai dacă sunteți de acord cu prezentul Acord.

3) RESTRICȚIONAREA VÂRSTEI

Trebuie să aveți cel puțin 16 (șaisprezece) ani pentru a utiliza acest site web sau orice Soluții conținute aici. Prin utilizarea acestui site web, reprezentați și garantați că aveți cel puțin 16 ani și este posibil să fiți de acord, din punct de vedere legal, cu prezentul Acord.  Clientul poate fi orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani sau o persoană juridică. O persoană cu vârsta sub 18 ani are nevoie de consimțământul reprezentantului său legal conform legislației civile. Compania nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru orice denaturare a vârstei utilizatorilor.

4) LICENȚĂ PENTRU A UTILIZA SITE-UL

Compania vă poate furniza anumite informații ca urmare a utilizării de către Dumneavoastră a Site-ului web sau a Soluțiilor. Aceste informații pot include, dar nu se limitează la, documentația, datele sau informațiile dezvoltate de Companie și alte materiale care pot ajuta la utilizarea de către Dumneavoastră a Site-ului web sau a Serviciilor („Materiale ale companiei”). Sub rezerva prezentului Acord, Compania vă acordă o licență neexclusivă, limitată, netransferabilă și revocabilă de a utiliza Materialele Companiei exclusiv în legătură cu utilizarea de către Dumneavoastră a Site-ului web și a Soluțiilor iSentinel®. Materialele Companiei nu pot fi utilizate în niciun alt scop, iar această licență încetează după încetarea utilizării Site-ului web, a Soluțiilor sau la încetarea prezentului Acord. În cazul în care aveți orice nelămurire cu privire la utilizarea oricăruia dintre materialele publicate pe Site-ul nostru, vă rugăm să contactați echipa noastră juridică la mailto: juridic@iSentinel.ro.

5) PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Sunteți de acord că Site-ul web și toate Soluțiile furnizate de Companie sunt proprietatea Companiei, inclusiv toate drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale, brevetele și alte proprietăți intelectuale („PROPRIETATEA Companiei”). Sunteți de acord că, Compania deține toate drepturile, titlul și drepturile patrimoniale aferente PROPRIETĂȚII Companiei și că nu veți utiliza PROPRIETATEA Companiei în scopuri ilegale sau care încalcă drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor. Sunteți de acord să nu reproduceți sau să distribuiți PROPRIETATEA Companiei în niciun fel, inclusiv pe cale electronică sau prin înregistrarea oricăror mărci comerciale noi, denumiri comerciale, mărci de servicii sau Locatori uniformi de resurse (URL-uri), fără permisiunea expresă scrisă a Companiei.

6) OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

În calitate de utilizator al Site-ului web sau al Serviciilor, vi se poate solicita să vă înregistrați la noi. Atunci când procedați astfel, veți alege un identificator de utilizator, care poate fi adresa de e-mail sau un alt termen, precum și o parolă. De asemenea, puteți furniza informații personale, inclusiv, dar fără a se limita la, numele Dvs. Sunteți responsabil pentru asigurarea acurateței acestor informații. Aceste informații de identificare vă vor permite să utilizați Site-ul web și Serviciile. Nu trebuie să partajați astfel de informații de identificare cu nicio terță parte, iar dacă descoperiți că informațiile dumneavoastră de identificare au fost compromise, sunteți de acord să ne notificați imediat în scris. Notificarea prin e-mail va fi suficientă. Sunteți responsabil pentru menținerea siguranței și securității informațiilor dumneavoastră de identificare, precum și pentru informarea noastră cu privire la orice modificare a informațiilor dumneavoastră de identificare. Furnizarea de informații false sau inexacte sau utilizarea Site-ului web sau a Serviciilor pentru alte fraude sau activități ilegale este un motiv pentru încetarea imediată a prezentului Acord.

7) UTILIZAREA ACCEPTABILĂ

Sunteți de acord să nu utilizați Site-ul web sau Soluțiile în niciun scop ilegal sau în orice scop interzis în temeiul acestei clauze. Sunteți de acord să nu utilizați Site-ul web sau Soluțiile în niciun fel care ar putea deteriora Site-ul web, Serviciile sau activitatea generală a Companiei.

a) În plus, sunteți de acord să nu utilizați Site-ul web sau Soluțiile iSentinel® pentru:

 • Hărțuirea, abuzarea sau amenințarea altora sau pentru încălcarea în orice alt mod a drepturilor legale ale oricărei persoane;
 • Încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală ale Companiei sau ale oricărei terțe părți;
 • Încărcarea sau diseminarea în orice moda virușilor de computer sau alt software care ar putea deteriora proprietatea altuia;
 • Pentru comiterea oricărei fraude;
 • Angajarea sau a crearea oricăror jocuri de noroc ilegale, tombole, sau schemă piramidală;
 • Publicarea sau distribuirea oricărui material obscen sau defăimător;
 • Publicarea sau distribuirea oricărui material care incită la violență, ură sau discriminare față de orice grup;
 • Colectarea în mod ilegal a oricăror informații despre alții.

8) AFFILIATE MARKETING & PUBLICITATE

Compania, prin intermediul Site-ului web și Soluțiilor iSentinel®, se poate angaja în affiliate marketing prin care Compania primește un comision pe sau procentul de vânzare de bunuri sau servicii pe sau prin intermediul site-ului. Compania poate accepta, de asemenea, publicitate și sponsorizări din partea întreprinderilor comerciale sau poate primi alte forme de compensare a publicității. Această informare este menită să respecte Regulile Comisiei Române pentru Comerț privind comercializarea și publicitatea, precum și orice alte cerințe legale care se pot aplica.

9) INFORMAȚII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Prin utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului web și a Soluțiilor iSentinel, ne puteți furniza anumite informații. Prin utilizarea Site-ului web sau a Soluțiilor iSentinel®, autorizați Compania să utilizeze informațiile Dumneavoastră în România și în orice altă țară în care putem opera.

a) Informațiile pe care le putem colecta sau primi: Atunci când vă înregistrați pentru un cont, ne furnizați o adresă de e-mail validă și ne puteți furniza informații suplimentare, ar fi numele dvs. În funcție de modul în care utilizați Site-ul sau Soluțiile noastre, este posibil să primim informații și de la aplicații externe pe care le utilizați pentru a accesa site-ul nostru web sau putem primi informații prin diverse tehnologii web, ar fi cookie-uri, fișiere jurnal, gif-uri clare, semnalizatoare web sau altele.

b) Utilizăm informațiile: Utilizăm informațiile colectate de la Dumneavoastră pentru a vă asigura experiența bună continuă pe site-ul nostru, inclusiv prin e-mail communication. De asemenea, este posibil să urmărim anumite aspecte ale informațiilor pasive primite pentru a îmbunătăți marketingul și analizele noastre, iar pentru aceasta, putem colabora cu furnizori terți.

c) Vă puteți proteja informațiile: Dacă doriți să dezactivați accesul nostru la orice informații pasive pe care le primim din utilizarea diferitelor tehnologii, puteți alege să dezactivați cookie-urile în browserul dvs. Vă rugăm să rețineți că, Compania va primi în continuare informații despre Dvs. pe care le-ați furnizat, precum adresa de e-mail.

10) ASUMAREA RISCULUI

Site-ul web și Soluțiile sunt furnizate numai în scopuri de comunicare. Confirmați și sunteți de acord că orice informație postată pe site-ul nostru nu este destinată să fie consiliere juridică, consiliere medicală sau consultanță financiară și nu a fost creată nicio relație fiduciară între Dumneavoastră și Companie. De asemenea, sunteți de acord că achiziționarea de către dumneavoastră a oricăror Soluții (sisteme, servicii, produse, training etc) de pe Site-ul web este pe propriul risc. Compania nu își asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru modul în care dumneavoastră utilizați orice sfat sau alte informații oferite pe Website.

11) VÂNZĂRI

 1. Compania poate vinde Soluții inteligente de protecție seismică iSentinel® sau poate permite terților să vândă bunuri sau servicii pe Site-ul web. Compania se angajează să fie cât mai exactă posibil cu toate informațiile referitoare la Soluțiile, bunurile și serviciile oferite, inclusiv descrierile acestora și, acolo unde este cazul, imagini. Cu toate acestea, Compania nu garantează acuratețea sau fiabilitatea oricăror informații despre Soluțiile, serviciile sau produsele prezentate pe site și recunoașteți și sunteți de acord că achiziționați astfel de produse pe propriul risc.
 2. Solicitare de ofertă online se realizează fără a fi înregistrat printr-un cont pe Site.
 3. Solicitarea de ofertă este posibilă numai după citirea atentă și acceptarea Termenilor și Condițiilor din prezentul Acord.
 4. Toate informațiile transmise de Solicitant în timpul completării formularului privind solicitarea de ofertă trebuie să fie corecte, actuale și serioase. În cazul transmiterii informațiilor false, neactualizate sau problematice, reprezentantul Companiei va încerca să contacteze clientul pentru a le completa sau verifica. În cazul în care Clientul nu poate fi contactat, reprezentantul  Companiei își rezervă dreptul de a refuza prelucrarea ofertei.
 5. Toate bunurile sunt noi, fără defecte din punct de vedere tehnic și legal și sunt introduse/fabricate în mod legal pe piața din România/în România. Imaginile Produselor publicate pe pagina de internet nu arată dimensiunea lor reală. De asemenea, culorile pot fi diferite de cele reale datorită diferențelor tehnice dintre monitoare și calculatoare.
 6. Clientul transmite solicitările de ofertă 24 de ore pe zi. Solicitările de ofertă sunt prelucrate de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între orele 8 a.m. și 16 p.m. (ora de vară a Europei Centrale).
 7. După solicitarea ofertei, Solicitantul este contactat de către reprezentantul Companiei pentru clarificarea situației de fapt, nevoilor specifice ale Clientului și identificarea Soliuțiilor optime pentru acesta, apoi Solicitantul primește un e-mail conținând oferta, urmând ca aceasta să fie transmisă ulterior către reprezentntul Companiei purtând semnătura și, acolo unde este cazul, ștampila solicitantului, precum și date de identificare ale acestuia precum codul de identificare fiscală și CNP, în cazul persoanelor fizice. Semnătura și, eventual, ștampila reprezintă acceptare de ofertă și produce efectele juridice prevăzute de legislația în materie civilă. După ce oferta este acceptată, iar acceptarea ofertei este transmisă către reprezentantul Companiei în modalitatea arătată, acesta din urmă va transmite clientului contractul de vânzare-cumpărare / prestări servicii.
 8. Prețul soluțiilor inteligente de protecție și avertizare seismică iSentinel® va include TVA, precum și prețul transportului, dacă clientul optează pentru ca acesta să fie asigurat de Companie și va fi exprimat în lei.
 9. Prețul cuprins în ofertă împreună cu Soluțiile (produsele/sistemele/serviciile) se aplică din momentul în care clientul primește oferta. Oferta rămâne valabilă pe o perioadă de 5 zile lucrătoare din momentul ajungerii la solicitant.
 10. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile incluse în ofertă, de a introduce noi articole în ofertă, de a introduce, modifica și anula ofertele speciale pe pagina de internet. Informațiile de mai sus nu afectează solicitările de ofertă plasate înainte de modificarea prețului și a condițiilor ofertei speciale. O astfel de solicitare de ofertă va fi prelucrată conform termenilor anteriori.
 11. Forma de plată disponibilă este plata în numerar sau plata prin bancă în momentul încheierii contractului de vânzare – cumpărare / prestări servicii.
 12. Vânzătorul emite o factură fiscală care va cuprinde informațiile furnizate de către client cu ocazia acceptării ofertei.

12) POLITICA DE TRANSPORT/LIVRARE/RETURNARE

 1. Sunteți de acord să asigurați plata pentru orice articole pe care le puteți achiziționa de la noi și recunoașteți și afirmați că prețurile pot fi modificate. Atunci când achiziționați un bun fizic, sunteți de acord să ne furnizați o adresă de e-mail și de expediere validă, precum și informații de facturare valabile. Ne rezervăm dreptul de a respinge sau anula o comandă din orice motiv, inclusiv erori sau omisiuni în informațiile pe care ni le furnizați. Dacă facem acest lucru după procesarea plății, vă vom rambursa suma debitată, în cuantumul prețului de achiziție. De asemenea, este posibil să solicităm informații suplimentare de la Dumneavoastră înainte de confirmarea unei vânzări și ne rezervăm dreptul de a impune restricții suplimentare privind vânzarea oricăruia dintre Soluțiile noastre de protecție și avertizare seismică. 
 2. Livrarea se face în cel mult 30 de zile lucrătoare.
 3. Sunteți de acord să asigurați plata pentru orice articole pe care le puteți achiziționa de la noi și recunoașteți și afirmați că prețurile pot fi modificate. Pentru vânzarea produselor fizice, este posibil să preautorizăm cardul dumneavoastră de credit sau de debit în momentul în care plasați comanda sau putem pur și simplu să vă debităm cardul la expediere. Sunteți de acord să monitorizați metoda de plată. Costurile și datele de expediere pot fi modificate față de costurile și datele pe care le-ați selectat din cauza unor circumstanțe neprevăzute. 
 4. Articolele se predau pe bază de Proces-Verbal de Predare Primire. Orice observație pe care clientul o consideră necesară va fi menționată în procesul-verbal. Lipsa oricărei observații cu privire la bunul livrat atestă conformitatea acestuia. În situația în care se întâmpină probleme cu privire la montarea bunurilor, acestea vor fi remediate de către vânzător, în mod gratuit.
 5. Pentru orice întrebări, preocupări sau dispute, sunteți de acord să ne contactați în timp util, la următoarele: juridic@iSentinel.ro sau office@iSentinel.ro.
 6. Dacă sunteți nemulțumit de orice ați achiziționat de pe site-ul nostru, puteți face următoarele:

Pentru orice reclamații de rambursare vă rugăm să contactați managerul de vânzări care a păstrat relația cu dumneavoastră pentru o reacție rapidă sau vă rugăm să ne scrieți la mailto:office@iSentinel.ro

13) INGINERIE INVERSĂ & SECURITATE

Sunteți de acord să nu întreprindeți niciuna dintre următoarele acțiuni:

a) Reverse engineering, sau încercarea de a demonta sau dezasambla orice sistem din cadrul Soluțiilor inteligente de protecție și avertizare iSentinel® achiziționat de la Companie sau de pe Site-ul nostru;

b) Încălcarea securității Site-ului web sau a Soluțiilor prin orice acces neautorizat, eludarea criptării sau a altor instrumente de securitate, extragerea datelor, schemelor tehnice sau interferența cu orice gazdă, utilizator sau rețea.

14) PIERDEREA DATELOR

Compania nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea contului sau a conținutului Dvs. Sunteți de acord că utilizarea de către Dumneavoastră a Site-ului web sau a Serviciilor este pe propriul risc.

15) DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți Compania și pe oricare dintre afiliații săi (dacă este cazul) și să ne mențineți inofensivi împotriva oricăror și tuturor cererilor legale, inclusiv a onorariilor rezonabile ale avocaților, care pot apărea din sau se referă la utilizarea sau utilizarea abuzivă a Site-ului web sau a Soluțiilor oferite de Companie, încălcarea de către Dumneavoastră a prezentului Acord sau a comportamentului ori a acțiunilor Dvs. Sunteți de acord că, Compania va putea să-și aleagă propriul avocat și poate participa la propria apărare, dacă o dorește.

16) POLITICA DE SPAM

Vi se interzice strict să utilizați Site-ul web sau oricare dintre platformele sau Soluțiile online ale Companiei pentru activități ilegale de spam, inclusiv colectarea de adrese de e-mail și informații personale de la alte persoane sau trimiterea de e-mailuri comerciale în masă.

17) LINK-URI ALE TERȚILOR & CONȚINUT

Compania poate posta ocazional link-uri către site-uri web terțe sau alte servicii. Sunteți de acord că Compania nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună cauzată ca urmare a utilizării de către Dumneavoastră a oricăror servicii terțe legate de site-ul nostru web.

18) MODIFICARE & VARIAȚIE

Compania poate modifica, din când în când și în orice moment, fără notificarea Dumneavoastră, prezentul Acord. Sunteți de acord că aceasta are dreptul de a modifica prezentul Acord sau de a revizui orice prevedere conținută de acesta. De asemenea, sunteți de acord că toate modificările aduse prezentului Acord sunt în vigoare și în vigoare imediat după postarea pe Site-ul web și că modificările sau modificările vor înlocui orice versiune anterioară a prezentului Acord, cu excepția cazului în care versiunile anterioare sunt menționate sau încorporate în mod specific în cea mai recentă modificare sau modificare a prezentului Acord.

a) În măsura în care orice parte sau sub-parte a prezentului Acord este considerată ineficientă sau nulă de către orice instanță judecătorească, sunteți de acord că versiunea anterioară și efectivă a prezentului Acord va fi considerată executorie și valabilă în cea mai mare măsură.

b) Sunteți de acord să monitorizați în mod obișnuit prezentul Acord și să consultați Data intrării în vigoare postată în partea de sus a prezentului Acord pentru a nota modificările sau modificările. De asemenea, sunteți de acord să goliți memoria cache atunci când faceți acest lucru pentru a evita accesarea unei versiuni anterioare a prezentului Acord. Sunteți de acord că utilizarea în continuare a Site-ului web după orice modificare a prezentului Acord este o manifestare a acordului dumneavoastră de conformitate a continuat cu prezentul Acord.

c) În cazul în care nu monitorizați nicio modificare sau modificare a prezentului Acord, sunteți de acord că o astfel de nerespectare va fi considerată o renunțare afirmativă la dreptul Dumneavoastră de a revizui Acordul modificat.

19) ÎNTREGUL ACORD

Prezentul Acord constituie întreaga înțelegere între părți cu privire la oricine și orice utilizare a acestui site web. Prezentul Acord înlocuiește și înlocuiește toate acordurile sau înțelegerile anterioare sau contemporane, scrise sau orale, cu privire la utilizarea acestui site web.

20) ÎNTRERUPERI DE SERVICII

Este posibil ca Compania să trebuiască să întrerupă accesul dumneavoastră la Site-ul web pentru a efectua servicii de întreținere sau de urgență în mod programat sau neprogramat. Sunteți de acord că accesul dumneavoastră la Site-ul web poate fi afectat de nefuncționare neanticipată sau neprogramată, din orice motiv, dar că Compania nu va avea nicio răspundere pentru nicio daună sau pierdere cauzată ca urmare a unor astfel de întreruperi.

21) TERMEN, REZILIERE & SUSPENDARE

Compania poate rezilia prezenta Convenție cu Dumneavoastră în orice moment, din orice motiv, cu sau fără motiv. Compania își rezervă în mod specific dreptul de a rezilia prezentul Acord dacă încălcați oricare dintre termenii descriși aici, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Companiei sau ale unei terțe părți, nerespectarea legilor aplicabile sau a altor obligații legale și/sau publicarea sau distribuirea de materiale ilegale. Dacă v-ați înregistrat pentru un cont la Noi, puteți rezilia prezentul Acord în orice moment, contactând-ne și solicitând rezilierea contractului. La încheierea prezentului acord, orice dispoziții care ar urma să supraviețuiască rezilierii prin natura lor rămân valabile și în vigoare.

22) FĂRĂ GARANȚII

Sunteți de acord că utilizarea de către Dumneavoastră a Site-ului web și a Serviciilor este pe riscul dumneavoastră exclusiv și că orice Servicii furnizate de Noi sunt pe o bază legală convenită. Compania declină în mod expres orice garanție expresă sau implicită de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la garanția implicită de adecvare pentru un anumit scop și garanția implicită de vandabilitate. Compania nu oferă nicio garanție că Site-ul web sau Soluțiile vor răspunde nevoilor dumneavoastră specifice (altele decât cele convenite expres)  sau că Site-ul web sau Soluțiile vor fi neîntrerupte, fără erori sau sigure. Compania nu oferă, de asemenea, nicio garanție cu privire la fiabilitatea sau acuratețea oricăror informații de pe Site-ul web sau obținute prin intermediul Soluțiilor. Sunteți de acord că orice daune care vă pot apărea, prin intermediul sistemului dumneavoastră informatic sau ca urmare a pierderii datelor dumneavoastră din utilizarea de către Dumneavoastră a Site-ului web sau a Soluțiilor noastre online este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă și că Compania nu este răspunzătoare pentru nicio astfel de deteriorare sau pierdere.

23) LIMITAREA RĂSPUNDERII

Compania nu este răspunzătoare pentru daunele care pot apărea ca urmare a utilizării de către Dumneavoastră a Site-ului web sau a Soluțiilor, în măsura maximă permisă de lege. Răspunderea maximă a Companiei care rezultă din sau referitoare la prezentul Acord este limitată la cea mai mare de o sută (100 dolari USD) sau o sumă rezonabilă, direct proporțională cu prejudiciile patrimoniale real suferite în ultimele șase (6) luni. Această secțiune se aplică oricăror și tuturor pretențiilor dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la, profiturile sau veniturile pierdute, daunele subsecvente sau punitive, neglijența, răspunderea strictă, frauda sau delicte de orice fel.

24) DISPOZIȚII GENERALE:

a) LIMBA: Toate comunicările efectuate sau notificările date în temeiul prezentului acord se fac în limba română.

b) JURISDICȚIA, LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI ALEGEREA LEGII: Prin utilizarea de către Dumneavoastră a Site-ului web sau a Soluțiilor, sunteți de acord că legile României vor guverna orice chestiune sau dispută referitoare la sau care decurg din prezentul Acord, precum și orice dispută de orice fel care ar putea apărea între Dumneavoastră și Companie, cu excepția dispozițiilor privind conflictul de legi. În cazul în care se inițiază orice litigiu permis în mod expres în temeiul prezentului Acord, părțile convin să se supună competenței personale a instanțelor din România din următorul județ: România, București. Părțile convin că această dispoziție de alegere a legii, a locului de desfășurare și a competenței nu este permisivă, ci mai degrabă obligatorie. Prin prezenta renunțați la dreptul la orice obiecție de locație, inclusiv afirmarea doctrinei forum non conveniens sau doctrina similare.

c) ARBITRAJ: În cazul unei dispute între părți cu privire la sau care decurg din prezentul Acord, Părțile vor încerca mai întâi să soluționeze conflictul personal și cu bună credință. În cazul în care aceste încercări de rezoluție personală eșuează, părțile vor supune disputa arbitrajului obligatoriu. Arbitrajul se efectuează în următorul județ: România. Arbitrajul se efectuează de către un singur arbitru, iar acest arbitru nu are autoritatea de a adăuga părți, de a modifica dispozițiile prezentului acord, de a acorda daune punitive sau de a certifica o clasă. Arbitrul este obligat de legislația română aplicabilă și care reglementează. Fiecare parte își plătește propriile costuri și taxe. Cererile care necesită arbitraj în cadrul acestei secțiuni includ, dar nu se limitează la: cereri de contract, pretenții delictuale, pretenții bazate pe legislația română și pretenții bazate pe legile, ordonanțele, statutele sau reglementările locale. Revendicările de proprietate intelectuală ale Companiei nu vor face obiectul arbitrajului și, ca excepție de la această prevedere, pot fi contestate. Părțile, de comun acord cu această sub-parte a prezentului acord, renunță la orice drepturi pe care le pot avea la un proces cu privire la cererile arbitrale.

d) CESIUNE: Prezentul Acord sau drepturile acordate în prezentul acord nu pot fi atribuite, vândute, închiriate sau transferate în alt mod, integral sau parțial, de către Dumneavoastră. În cazul în care prezentul Acord sau drepturile acordate prin cesionare, vânzare, închiriere sau transfer de către Companie, drepturile și pasivele Companiei vor lega și in jure orice cesionari, administratori, succesori și executori.

e) VALABILITATE: Dacă orice parte sau sub-parte a prezentului Acord este considerată nulă sau inaplicabilă de către o instanță judecătorească sau un arbitru competent, părțile și sub-părțile rămase vor fi executate în cea mai mare măsură posibilă. În această condiție, restul prezentului acord va continua în vigoare.

f) NICIO RENUNȚARE: În cazul în care nu vom pune în aplicare nicio prevedere a prezentului Acord, acest lucru nu va constitui o renunțare pentru aplicările viitoare ale dispozițiilor respective sau a oricărei alte dispoziții. Renunțarea la orice parte sau sub-parte a prezentului Acord nu va constitui o renunțare la nicio altă parte sau subparte. În situația unei achiziții ale Soluțiilor, Cumpărătorul, în sensul legislației din România, are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare/prestări servicii, conform prevederilor cuprinse de OUG nr. 34/2014.

g) NUMAI RUBRICI PENTRU COMODITATE: Rubricile pieselor și sub-părților în temeiul prezentului Acord sunt doar pentru comoditate și organizare. Titlurile nu vor afecta sensul niciunei dispoziții a prezentului acord.

h) NICIO AGENȚIE, PARTENERIAT SAU JOINT VENTURE: Părțile nu au creat nicio agenție, parteneriat sau asociere în participație ca urmare a prezentului acord. Nicio parte nu are autoritatea de a-l obliga pe celălalt la terți.

i) FORȚA MAJORĂ: Compania nu este răspunzătoare pentru orice neîndeplinire a obligațiilor din cauza unor cauze care nu pot fi controlate în mod rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la acte ale autorităților civile, acte ale autorităților militare, revolte, embargouri, acte de natură și dezastre naturale, precum și alte acte care pot fi cauzate de circumstanțe neprevăzute.

j) COMUNICAȚIILE ELECTRONICE PERMISE: Comunicațiile electronice sunt permise ambelor părți în temeiul prezentului acord, inclusiv e-mailul. Pentru orice întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la următoarea adresă: mailto:office@iSentinelro sau mailto:juridic@iSentinel.ro.

 • POLITICA GDPR:

POLITICA SC AREXMAN CONSTRUCT SRL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat soluțiilor inteligente de protecție și avertizare seismică iSentinel®. Pentru noi este deosebit de importantă siguranța dumneavoastră, inclusiv cu privire la protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați.

Confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal este deopotrivă importantă pentru noi.

Cine suntem?

iSentinel®, soluțiile inteligente de protecție și avertizare seismică, fac parte din portofoliul Arexman Construct, o companie românească inovatoare, cu preocupări în domeniul sistemelor de protecție și salvare a vieții și bunurilor în caz de cutremur, dezastre naturale, atacuri teroriste și acțiuni de război. Produsele sale: iSentinel®, Regenesys™, SUPER Shelter™, SUPER Desk™ au o largă recunoaștere internațională și sunt destinate îmbunătățirii condițiilor de viață ale oamenilor, siguranței și protecției patrimoniului. SC AREXMAN CONSTRUCT SRLfuncționează în conformitate cu legile din România, având sediul în str. Țepeș Vodă 148, sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11408/2002, având cod unic de înregistrare RO 15008819.

Ce date prelucrăm?

În vederea comunicării de materiale în scop de marketing, sunteți de acord să ne încredințați date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon.

Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a vă transmite materiale în scop de marketing (e.g. informări cu privire la serviciile dezvoltate, invitații la evenimentele organizate, oferte, alte informări în legătură cu furnizarea programelor noastre educaționale, etc.). Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de:

 1. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (”MailChimp”), o societate cu sediul în Statele Unite ale Americii, conform politicilor MailChimp.
 2. NING Interactive, Inc. („NING“), o societate cu sediul în 1906 El Camino Real, Menlo Park, CA 94027, conform politicilor NING. aici trebuie trecut in schimb WordPressul sau hostingul pe care va fi situl…
 3. Google Ireland Limited („Google”), o companie înregistrată şi funcţionând conform legilor din Irlanda (Număr de înregistrare: 368047) şi având sediul în Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, conform politicilor GOOGLE.

Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terțe persoane.

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada abonării la newsletter.

Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea SC Arexman Construct SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate către SC Arexman Construct SRL și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră, SC Arexman Construct SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către SC Arexman Construct SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC Arexman Construct SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea SC Arexman Construct SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC Arexman Construct SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC Arexman Construct SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; SC Arexman Construct SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea SC Arexman Construct SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC Arexman Construct SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) SC Arexman Construct SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC Arexman Construct SRL prevalează asupra drepturilor dvs; SC Arexman Construct SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC Arexman Construct SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele dvs.?

Puteți modifica datele furnizate prin accesarea secțiunii “Actualizarea preferințelor” disponibilă în subsolul fiecărui newsletter transmis.

Vă puteți dezabona de la newsletter prin selectarea opțiunii “Dezabonare” sau prin accesarea secțiunii “Actualizarea preferințelor”, urmată de opțiunea dezabonare, din subsolul oricărui newsletter transmis.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ștergere), ne puteți contacta la adresa: office@iSentinel.ro

SC Arexman Construct SRL va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de SC Arexman Construct SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC Arexman Construct SRL poate: (i) fie să perceapă o taxă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Vă mulțumim!

N.B. Prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de SC Arexman Construct SRL prin MailChimp, WordPress, Google și toate serviciile integrate ale acestei platforme, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.